شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۰:۰۸

آگهی مزایده شهرداری گز برخوار

  • برگزاری مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG متعلق به خود واقع در شهر گز
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد مراجعه به سایت -- دبیرخانه شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m