شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۱۸:۵۵

آگهی مزایده شهرداری روانسر

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری روانسر
  • شرایط مجوز تعمیرات جایگاه از منابع قانونی و گواهی نامه تایید صلاحیت
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به حساب ۰۱۰۵۴۳۳۸۹۰۰۰۱ بانک ملی شعبه روانسر
  • تاریخ ارسال مدارک تا ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد عمران شهرداری روانسر
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری روانسر
m