شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۵۸

مزایده جایگاه CNG بلوار بوعلی شهر بروجن

  • برگزاری مزایده جایگاه CNG بلوار بوعلی شهر بروجن
  • شرایط اسناد مزایده جایگاه CNG بلوار بوعلی شهر بروجن بر روی سایت شهرداری بروجن به نشانی: www.shborujen.ir قرار گرفت. تلفن تماس:03834222066 داخلی 106
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک

فرم شرکت در مزایده جایگاه CNG بلوار بوعلی

m