شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۲۷

آگهی مزایده شهرداری اژیه

  • برگزاری مزایده بهره برداری جایگاه CNG مربوط به شهرداری اژیه
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • تاریخ ارسال مدارک از ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ تا پایان روز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری اژیه
m