شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۰۰

آگهی مزایده شهرداری کلاله

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه CNG شماره دو واقع در ابتدای روستای قنات
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سپرده شهرداری به حساب ۰۱۰۶۴۶۴۴۸۶۰۰۱ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک ده روز کاری از تاریخ نشر آخرین آگهی
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m