شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۲۵

آگهی مزایده شهرداری دورود

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بر بلوار شهدا (عزت آباد) به مدت یک سال
  • شرایط مجوز فعالیت مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان و حومه
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۹۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی از بانکهای معتبر و یا فیش واریزی به حساب جاری ۰۱۰۵۹۳۶۸۸۶۰۰۲ بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
  • تاریخ دریافت اسناد از ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
  • آدرس خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
  • آدرس ارسال مدارک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه محرمانه واقع در حراست شهرداری
m