شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۴۷

آگهی مزایده شهرداری ملکان

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه CNG خود را واقع در اول شهرک ولیعصر ـ روبروی اداره راه و ترابری
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد مالی
  • آدرس ارسال مدارک
m