شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۲۰:۳۶

آگهی مزایده شهرداری آباده

  • برگزاری مزایده واگذاری اجاره بهای سالیانه جایگاه های CNG شهرداری آباده (شهرک صنعتی و بلوار چمران)
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب جاری ۰۱۰۵۷۵۶۷۵۹۰۰۴ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m