شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۵۸

آگهی مزایده شهرداری ایذه

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ایذه توسط بخش خصوصی
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m