شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۰۶

آگهی مزایده شهرداری چناران

  • برگزاری مزایده اجاره مجموعه جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی CNG خود
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m