شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۱۱

آگهی مزایده شهرداری سرخس

  • برگزاری مزایده بهره برداری جایگاه CNG شهرداری سرخس
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۳۱۷۰۰۳ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب ۳۱۰۰۰۰۵۲۷۶۰۰۵ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
  • تاریخ دریافت اسناد لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳
  • آدرس خرید اسناد امور مالی یا امور قراردادهای شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری سرخس
m