شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۰۹:۱۰

آگهی مزایده شهرداری زاهدشهر

  • برگزاری مزایده واگذاری و بهره برداری جایگاه CNG واقع در بولوار خلیج فارس
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۸۰۵۱۴۷۵۰۰۱ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد امور مالی شهرداری زاهدشهر
  • آدرس ارسال مدارک
m