شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۰۰:۵۷

آگهی مزایده شهرداری مرزی کلا

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه CNG
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰۱۰۲۴۸۰۶۷۸۰۰۴ بانکصادرات
  • تاریخ ارسال مدارک از ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۷ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴
  • تاریخ دریافت اسناد تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
  • تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m