شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۱۲

آگهی مزایده شهرداری گلبهار

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سوخت گاز خودرو CNG واقع در رمپ خروجی گلبهار
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲
  • آدرس خرید اسناد کیلومتر ۳۵ جاده مشهد - قوچان شهر گلبار بلوار ابن سینا دبیرخانه شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m