شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۲۶

آگهی مزایده حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداشت از جایگاه CNG آزادگان واقع در بلوار آزادگان جنب پارکینگ کامیونداران به صورت اجاره یک سال
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد قیمت پایه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب شماره ۰۱۱۲۲۱۶۶۶۶۰۰۱ به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک تا آخر وقت اداری ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۵
  • آدرس خرید اسناد امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر بلوار جمهوری اسلامی مجموه اداری انقلاب
  • آدرس ارسال مدارک حراست شهرداری شاهین شهر
m