شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۲۰:۳۱

آگهی مزایده شهرداری خمین

  • برگزاری مزایده ۱- واگذاری جایگاه های CNG شهرداری خمین (نوبت دوم ) ۲- واگذاری ۳۸ عدد بیلبورد تبلیغاتی (نوبت سوم )
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۷۰۰۶۱۱۵۲۰۷۲۹۸۳ مهر ایران
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰ صبح
  • آدرس خرید اسناد خمین - بلوار شهید بهشتی شهرداری خمین - امور مالی شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m