شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۲۳:۵۸

آگهی مزایده شهرداری مرزی کلا

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه CNG
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده شماره ۰۱۰۲۴۸۰۶۷۸۰۰۴ بانک صادرات شعبه مرزی کلا
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
  • آدرس خرید اسناد امورمالی شهرداری به آدرس بابل ـ بابل کنار شهرداری مرزی کلا
  • آدرس ارسال مدارک
m