شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۲:۳۰

آگهی مزایده شهرداری آباده

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه های شهید چمران و جنب شهرک صنعتی CNG به صورت قرارداد اجاره یک ساله در ۲ ردیف
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ پایان وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان ساعت اداری مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸
  • آدرس خرید اسناد واحد مالی مستقر در شهرداری آباده
  • آدرس ارسال مدارک
m