شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۱۰:۳۱

مزایده شهرداری ممقان

  • برگزاری مزایده بهره برداری جایگاه CNG واقع در جاده تبریز آذرشه - استان آذربایجان شرقی
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ تا آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری روز ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به مدت ۱۷ روز کاری
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد میدان نماز ساختمان شهرداری ممقان
  • آدرس ارسال مدارک
m