شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۳۹

مزایده شهرداری قمصر

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سوخت cng به مدت یک سال به صورت اجاره جایگاه به مساحت حدود ۲۰۰۰ مترمربع دو راهی قمصر با برآورد ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ - استان اصفهان
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد قیمت پایه به مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۳۱۰۰۰۰۵۱۱۷۰۰۳ شهرداری قمصر نزد بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ تا پایان وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰ صبح
  • آدرس خرید اسناد شهرداری قمصر
  • آدرس ارسال مدارک
m