شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۱۰:۳۴

آگهی مزایده سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری زنجان

  • برگزاری مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاه های عرضه سوخت CNG خیام، اشراق و ارم
  • شرایط شرکت های دارای صلاحیت و مورد تائید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ بنام شهرداری زنجان بانک ملی شعبه آزادی / سپرده شركت در مناقصه به حساب ۵-۲۲۲۲۱۱۱۱-۴۳-۲۲۱۰ شهرداری زنجان بانک انصار شعبه انقلاب و یا به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری ـ انواع اوراق مشارکت بی نام
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد اداره قراردادهای شهرداری زنجان واقع در خیابان خرمشهر بلوار آزادی ساختمان شهرداری مرکز
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری مرکز واقع در بلوار آزادی ساختمان شهرداری مرکز
m