مرجع تخصصی صنعت سی ان جی ایران
دوشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۰۳:۴۴

شهرداری سنخواست

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری واقع در کیلومتر ۱ جاده سنخواست - اسفراین
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m