شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۴۹

آگهی مزایده شهرداری کوهدشت

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی CNG شقایق و هجرت
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد کل مبلغ سالیانه برای هر جایگاه
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایانوقت اداری ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
  • تاریخ دریافت اسناد لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰ صبح
  • آدرس خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت---
  • آدرس ارسال مدارک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت---
m