شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۰۸:۵۶

آگهی مزایده شهرداری کوهدشت

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی cng شهرداری کوهدشت
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ تا ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ سعت ۱۴
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۱۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m