مرجع تخصصی صنعت سی ان جی ایران
دوشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۰۲:۴۲

آگهی مزایده شهرداری کوهدشت

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی cng شهرداری کوهدشت
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ تا ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ سعت ۱۴
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۱۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m