شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۳۷

آگهی مزایده شهرداری ربط

  • برگزاری مزایده جایگاه cng شهرداری ربط
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲/۳۰
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m