شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۱۵

آگهی مزایده شهرداری چناران

  • برگزاری آگهی مزایده شهرداری چناران
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شهرداری چناران
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد چناران ابتدای بلوار طالقانی ساختمان شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک اداره حراست
m