شرکت آریا صنعت بیستون
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۹:۲۱

آگهی مزایده مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

  • برگزاری مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از جایگاه های عرضه سوخت (جایگاه عرضه بنزین و جایگاه عرضه نفت گاز) میدان مرکزی میوه و تره بار - سال ۱۳۹۸ در ۲ ردیف: جایگاه درجه ۲ و سریع النصب عرضه بنزین با شماره اختصاصی ۲۰۷ --- جایگاله درجه ۲ و سریع النصب عرضه نفت گاز سریع النصب با شماره اختصاصی ۲۰۸
  • شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی - ارائه اساسنامه
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت نقدی طی فیش بانکی به حساب ۷۰۰۸۰۱۰۱۱۳۴۰ بانک شهر شعبه میادین مرکزی کد ۲۰۵ بنام این سازمان قابل واریز از کلیه شعب بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب ۷۰۰۸۰۱۰۱۱۱۹۱ بانک شهر شعبه میادین مرکزی کد ۲۰۵ بنام این سازمان
  • تاریخ ارسال مدارک ده روز اداری پس از تاریخ درج آگهی
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد از طریق سایت
  • آدرس ارسال مدارک تهران بزرگراه تندگویان انتهای خانی آباد نو - میدان مرکزی میوه و تره بار - ضلع شرقی فاز ۱ میدان ۱۵ خرداد بلوار لاله دبیرخانه ساختمان مرکزی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار
m