شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۹:۲۰

مزایده شهرداری قهاوند

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سوخت cng به مدت یک سال به صورت اجاره جایگاه به مساحت حدود ۲۰۰۰ مترمربع دو راهی قمصر با برآورد ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ - استان اصفهان
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۳۱۰۰۰۰۵۱۱۷۰۰۳ شهرداری قمصر نزد بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد شهرداری قمصر
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه محرمانه شهرداری
m