شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۱۸:۴۴

مزایده شهرداری قائمشهر

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه CNG واقع در خیابان جویبار (شریعتی) به منظور بهره برداری، سرویس و عرضه گاز به خودوها تحت قرارداد حاضر با برآورد ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ - استان مازندران
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی و یا اسناد خزانه
  • تاریخ ارسال مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲
  • آدرس خرید اسناد واحد امور قراردادها و یا سایت
  • آدرس ارسال مدارک دفتر قراردادها
m