شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۰۳

مزایده شهرداری زرین شهر

  • برگزاری مزایده واگذاری امور بهره برداری و نگهداشت جایگاه سوخت CNG شهرداری واقع در بلوار جانبازان به صورت اجاره و مشارکت در سود ناخالص فروش برای مدت یک سال - اصفهان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد شهرداری زرین شهر
  • آدرس ارسال مدارک
m