شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۰۲:۰۴

مزایده شهرداری ماهدشت

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG متعلق به خود واقع در شهر ماهدشت به شرح جایگاه CNG ایثار با شماره اشتراک گاز ۳۴۰۳۷۱۸۹۷۱۰ جایگاه CNG مسکن مهر ماهدشت با شماره اشتراک گاز ۳۴۰۳۷۱۹۹۷۰۷ - استان البرز
  • شرایط گواهی ثبت شرکت - تاییدیه و گواهی صلاحیت بهره برداری معتبر - گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد ماهدشت - میدان امام خمینی شهرداری ماهدشت واحد امور مالی
  • آدرس ارسال مدارک ماهدشت - میدان امام خمینی شهرداری ماهدشت واحد امور مالی
m