شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۴:۴۲

مزایده شهرداری درگز

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG : واگذاری مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG در تملک شهرداری درگز - استان خراسان رضوی
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۱۱.۱۴۹.۷۰۲ ریال به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۲۳۰۰۰۰ بانک ملی بنام شهرداری درگز
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ الی ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
  • آدرس خرید اسناد واحد حقوقی شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک واحد حقوقی شهرداری درگز
m