شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۷:۵۱

مزایده حمل و نقل شهرداری دماوند

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سوخت گاز به صورت اجاره سالیانه با برآورد ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ - تهران
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ کارشناسی به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه اینس ازمان
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
  • تاریخ دریافت اسناد از ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
  • آدرس خرید اسناد سازمان حمل و نقل شهرداری دماوند واقع در ساختمان شماره ۲
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه سازمان حمل و نقل شهرداری دماوند واقع در ساختمان شماره ۲
m