شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۰۲

مزایده سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه تک منظوره گاز CNG خود در سطح کرمانشاه : جایگاه اسلامیه - کرمانشاه
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب فراگیر ۱۸۹۲۰۲۱۶۹۰ بانک تجارت
  • تاریخ ارسال مدارک ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
  • تاریخ دریافت اسناد از ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵
  • آدرس خرید اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • آدرس ارسال مدارک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
m