شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۱۸

مزایده شهرداری خمین

  • برگزاری مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی و جایگاههای CNG واقع در میدان نماز و میدان امام - استان مرکزی
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا به حساب شماره ۷۰۰۶۱۱۵۲۰۷۲۹۸۳ مهر ایران
  • تاریخ ارسال مدارک تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲
  • آدرس خرید اسناد خمین بلوار شهید بهشتی شهرداری خمین
  • آدرس ارسال مدارک
m