شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۱۱

مزایده شهرداری سده لنجان

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه cng شهرداری ـ شهرداری سده لنجان اجاره پایه ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - اصفهان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد سایت شهرداری به نشانی سایت www.sh-sedehlenjan.ir
  • آدرس ارسال مدارک
m