شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۱۰:۳۵

مزایده شهرداری رستم آباد

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری رستم آباد - گیلان
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۰۹۹۴۰۰۱ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۱۰۹۵۰۰۴۰ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰ صبح
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱ صبح
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m