شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۰:۰۱

مزایده شهرداری درگز

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG : واگذاری مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG در تملک شهرداری درگز - خراسان رضوی
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۱۱.۱۴۹.۷۰۲ ریال به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۲۳۰۰۰۰ بانک ملی بنام شهرداری درگز
  • تاریخ ارسال مدارک تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
  • آدرس خرید اسناد واحد حقوقی شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک واحد حقوقی شهرداری درگز
m