شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۲۶

آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG _ شهرداری ملکان
  • شرایط جایگاه CNG شهرداری ملکان ماهانه با قیمت 361/000/000 ریال برای مدت یکسال
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری ملکان
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری ملکان
m