شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۲۰

آگهی تجدید مزایده عمومی_شهرداری بافق

  • برگزاری واگذاری امور بهره برادری از جایگاه CNG
  • شرایط مطابق اسناد مزایده
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد یزد،شهرداری بافق
  • آدرس ارسال مدارک یزد،شهرداری بافق
m