جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ساعت ۱۴:۴۸

آگهی مزایده ۳جایگاه سوخت_شهرداری سیرجان

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG
  • شرایط مطابق اسناد مزایده
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری سیرجان
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری سیرجان
m