شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ساعت ۱۵:۰۱

آگهی تجدید مزایده عمومی_شهرداری بندر دیلم

  • برگزاری واگدازی امور بهره برداری جایگاه CNG
  • شرایط مطابق اسناد مزایده
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری دیلم
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری دیلم
m