شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۱:۵۴

آگهی مزایده ی یک مرحله ای_شهر محمدیه

  • برگزاری واگدازی امور بهره برداری جایگاه CNG
  • شرایط 1)بهره برداری از جایگاه CNG شهر محمدیه_سپرده شرکت در مزایده 400/000/000ریال 2)بهره برداری از جایگاه CNG شهر مهرگان_سپرده شرکت در مزایده 300/000/000 ریال
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد استان قزوین،شهر محمدیه
  • آدرس ارسال مدارک استان قزوین،شهر محمدیه
m