چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ | ساعت ۲۰:۳۰

آگهی مزایده عمومی_شهرداری ملاثانی

  • برگزاری واگدازی امور بهره برداری جایگاه CNG
  • شرایط مطابق اسناد مزایده
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری ملاثانی
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری ملاثانی
m