شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ | ساعت ۰۵:۰۱

آگهی تجدید مزایده عمومی_شهرداری قوچان

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG
  • شرایط شهرداری قوچان در نظر دارد با استناد ماده 13 ایین نامه ی مالی شهرداری ها،بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی CNG امام رضا(ع)و شهید باهنر قوچان را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای با جزییات مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید.
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری قوچان
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری قوچان
m