مرجع تخصصی صنعت سی ان جی ایران
دوشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۰۲:۲۶

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم_شهر اهواز

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_سازمان اتوبوسرانی
  • شرایط مطابق اسناد مزایده
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد خوزستان_اهواز
  • آدرس ارسال مدارک خوزستان_اهواز
m