شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | ساعت ۰۰:۰۶

آگهی مزایده نوبت دوم_شهرداری گالیکش

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری
  • شرایط مطابق اسناد مزایده
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری گالیکش
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری گالیکش
m