شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | ساعت ۱۱:۳۴

آگهی مزایده جایگاه CNG_آذربایجان شرقی

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری
  • شرایط تاریخ انتشار مرحله اول نوبت اول:1399/10/07 تاریخ انتشار مرحله دوم نوبت دوم:1399/10/14
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد آذربایجان شرقی_شهرداری شندآباد
  • آدرس ارسال مدارک آذربایجان شرقی_شهرداری شندآباد
m