مرجع تخصصی صنعت سی ان جی ایران
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۰۸:۱۳

آگهی مزایده عمومی نوبت اول_شهرداری آبادان

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG
  • شرایط واگذاری جایگاه سوخت سی ان جی به مساحت 1520 مترمربع واقع در ایستگاه یک چهل متری ذوالفقاری
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری آبادان
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری آبادان
m