شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | ساعت ۱۴:۳۸

آگهی تجدید مزایده عمومی_شهرداری فولادشهر

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG
  • شرایط مطابق اسناد مزایده
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری فولادشهر
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری فولادشهر
m